Lịch sử Print Ad của Coca Cola – Phần 2

Tiếp theo Phần 1 của Lịch sử Print Ad Coca Cola, Advertising Vietnam sẽ tiếp tục cho các độc giả yêu quý chứng kiến hành trình thay đổi kinh ngạc của CocaCola trong các bộ Print Ad vào những năm tiếp theo.


1952Coca Cola Ad

1953

Coca Cola Ad

1954 

Coca Cola Ad

1955Coca Cola Ad

1956

Coca Cola Ad

1959 

Coca Cola Ad

1960

Coca Cola Ad

1965 

Coca Cola Ad

1966 

Coca Cola Ad

1970Coca Cola Ad

1974

Coca Cola Ad

1978

Coca Cola Ad

1982 Coca Cola Ad

1984 

Coca Cola Ad1986

Coca Cola Ad

1989Coca Cola Ad

1991 

Coca Cola Ad

1993 

Coca Cola Ad

1994

Coca Cola Ad

1997 

Coca Cola Ad

2000 

Coca Cola Ad

2006

Coca Cola Ad

2007 

Coca Cola Ad

2008

Coca Cola Ad