Bạn có thể xem lại video phía sau hậu trường của TVC trên dưới đây: