MUN (viết tắt của Model United Nations) - Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc là một chương trình được tổ chức thường niên ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Những người tham gia sẽ có cơ hội đóng vai đại biểu đại diện cho các quốc gia, cùng nhau thảo luận, đưa ra kiến nghị và đề xuất giải pháp cho các vấn đề toàn cầu như kinh tế, an ninh, y tế, môi trường, xã hội, công nghệ... trên lập trường quốc gia mà họ đại diện. 

 

Năm 2022, FTU MUN lần đầu tiên được tổ chức bởi Đoàn trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP.Hồ Chí Minh, hướng đến tinh thần chuyên nghiệp - sáng tạo - hợp tác - phát triển với sự xuất hiện của 3 Hội đồng và 5 chủ đề chính:

 

1.SOCHUM - HỘI ĐỒNG XÃ HỘI, VĂN HÓA VÀ NHÂN ĐẠO

Chủ đề hội đồng: 

• CHỦ ĐỀ 1: Tác động kinh tế-xã hội của cơ sở hạ tầng có nguồn vốn nước ngoài.

• CHỦ ĐỀ 2: Những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến vấn đề quyền con người.


2.IMF - QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ

Chủ đề hội đồng: 

• CHỦ ĐỀ 1: Đánh giá lại yêu cầu “thắt lưng buộc bụng” của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) đối với các quốc gia đi vay.

• CHỦ ĐỀ 2: Những khuyến nghị cho các chính sách về việc sử dụng các nguồn lực của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) để phục hồi và ổn định kinh tế ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột.


3.UNSC - HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC

Chủ đề Hội đồng: Xung đột vũ trang Dải Gaza 2014.

____________

Thông tin chi tiết


Đơn tuyển đại biểu: https://ftumun22.wixsite.com/my-site ;

Thời hạn đóng đơn đợt tuyển đại biểu muộn: 26/5/2022 (23:59 GMT+7); 

Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên từ 16 - 22 tuổi;

Phí tham dự: 

       - Đại biểu độc lập: 300.000 VNĐ/đại biểu

       - Nhóm 2 đại biểu: 275.000 VNĐ/ đại biểu

       - Nhóm 3 đại biểu: 250.000 VNĐ/ đại biểu

       - Nhóm 4 đại biểu: 225.000 VNĐ/ đại biểu

Thời gian diễn ra hội nghị: 17/6/2022 - 19/6/2022;

Hình thức tổ chức/ Địa điểm: Offline tại TP.Hồ Chí Minh.

---------------

Thông tin liên hệ


FOREIGN TRADE UNIVERSITY MODEL UNITED NATIONS

• Fanpage: https://www.facebook.com/ftumunhcmc

• Website: https://bom.so/FTUMUN2022

• Email: ftumun.hcmc@gmail.com

Secretary-General: Nguyen Le Quang Huy (0373795057 - quanghuy.ib.ftu2@gmail.com)


------------------------------------------------------------


FTU MUN 2022 is organized for the first time by the Foreign Trade University in HCMC Communist Union, promising to be a place where young people who are passionate about economic - political - cultural - social issues have the opportunity to exchange, learn and practice the necessary skills of a global citizen, a future diplomat.


MUN (abbreviated for Model United Nations) - The Model United Nations Conference is an annual program held in many places around the world. Participants will have the opportunity to act as representatives of countries, discuss together, make recommendations and propose solutions to global issues such as economy, security, health, economy, environment, social, technology, etc. on the national perspectives that they represent.


FTU MUN 22 towards the spirit of professionality - creation - cooperation - development with the appearance of 3 Committees and 5 main topics:


1.SOCHUM - THE SOCIAL, CULTURAL, AND HUMANITARIAN COMMITTEE

Committee topic:

  • TOPIC 1: Socio-Economic Impacts of Foreign Sponsored Infrastructure.
  • TOPIC 2: The Effect of Covid-19 on Human Rights.


2.IMF - INTERNATIONAL MONETARY FUND

Committee topic:

  • TOPIC 1: Reevaluating austerity requirements of the IMF in lending.
  • TOPIC 2: Policy recommendations for the use of IMF resources for economic recovery & stability in countries affected by conflicts.


3.UNSC - THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

Committee topic: Gaza War 2014.

____________

FOREIGN TRADE UNIVERSITY MODEL UNITED NATIONS


  • Delegates Recruitment form: https://ftumun22.wixsite.com/my-site;
  • Deadline for Late Decision: May 26, 2022 (23:59 GMT+7);
  • Target participants: Students from 16-22 years old living in Ho Chi Minh City;
  • Registration fee:

- Individual Delegate: 300,000 VND/delegate

- Groups of 2 delegates: 275,000 VND/delegate

- Groups of 3 delegates: 250,000 VND/delegate

- Groups of 4 delegates: 225,000 VND/delegate

  • Conference date: From Jun 17, 2022 to Jun 19, 2022;
  • Form of organization/Location: Offline in Ho Chi Minh City.

____________

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝘂𝘀:

• Fanpage: https://www.facebook.com/ftumunhcmc

• Website: https://bom.so/FTUMUN2022

• Email: ftumun.hcmc@gmail.com