NÊN XEM

7 giây cho điều thật sự đặc biệt dành tặng gia...

Một đoạn phim về chín thành viên từ chín gia đình khác nhau được mời đến và hỏi cùng một câu hỏi đơn giản....