CHÍNH THỨC PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SEA TO SEA 2021 - GREEN ECONOMISTS

(English caption below)

--------------------------------------------

"... Hey, what about yesterday

What about the seas

The heavens are falling down

I can't even breathe..."

                   -"Earth Song" - Michael Jackson-


🌳Môi trường và con người là chủ thể luôn tác động qua lại, luôn gắn kết mật thiết với nhau. Nền kinh tế ngày càng phát triển, tác động tiêu cực lên môi trường ngày càng nhiều. Để chiếm ưu thế trong cuộc chiến này, Green Economy – Kinh tế xanh - được nhận định là một bước tiến lớn, lan tỏa lối sống Xanh tác động trên nhiều phương diện, đem lại lợi ích cho nhiều đối tượng và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Green Economy còn là định hướng phát triển mô hình kinh tế của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt ở bối cảnh trong và hậu COVID-19. 


🌳Nhận thức được sự cấp thiết này, SEA TO SEA 2021 trở lại với chủ đề “GREEN ECONOMISTS: TRADE-OFF” mong muốn mọi người sẽ đặt mình trong vai trò là một nhà kinh tế xanh, trang bị những kiến thức của mình về kinh tế và môi trường, phân tích rõ hơn những mặt đánh đổi với bất kỳ lựa chọn nào liên quan đến kinh tế và môi trường, để từ đó tìm được hướng đi phù hợp nhất cho bản thân để tô thêm màu xanh cho thế giới.

----------------------------------------


THÔNG TIN VÒNG SƠ LOẠI (20h30 14/09/2021 – 23h59 24/09/2021)

📄Hình thức: Bài thi tổng hợp 30 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh online về kiến thức ở 4 lĩnh vực liên quan đến Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Môi trường 

Thời gian: 20 phút

Thời gian diễn ra vòng loại: từ 20h30 14/09/2021 đến 23h59 24/09/2021

Thời gian đăng ký dự thi: từ 20h30 12/09/2021 đến 20h30 24/09/2021

📌Đối tượng tham gia: Sinh viên trên toàn TP.HCM.

Hình thức đăng ký thi: theo Cá nhân hoặc Nhóm từ 3 đến 5 người.

Lệ phí tham dự: 10.000 đồng/vé.

QUYỀN LỢI THAM GIA:

  • Đạt tiêu chí Hội nhập tốt của Sinh viên 5 tốt
  • Được ghi nhận MSSV đối với sinh viên UEH

-------------------------------

CÁCH THỨC THAM GIA

👉 Bước 1: Điền thông tin đăng ký và thanh toán lệ phí tại link: https://bom.to/greeneconomists1

Lưu ý: Thí sinh dự thi theo hình thức cá nhân có thể đăng ký và thanh toán lệ phí cho số lượng nhiều hơn. Đối với các thí sinh dự thi theo hình thức nhóm, nhóm trưởng sẽ đại diện nhóm điền thông tin đăng ký và thanh toán lệ phí cho tất cả thành viên.

👉Bước 2: Nhận thông tin từ Ban Tổ chức qua email đã đăng ký (trong vòng tối đa 24h)

👉 Bước 3: Truy cập vào website: http://tracnghiemonline.youth.ueh.edu.vn/ và chọn SEA TO SEA 2021: “GREEN ECONOMISTS: TRADE-OFF” để dự thi

💬LƯU Ý: Mỗi thí sinh chỉ được dự thi 1 tài khoản.

------------------------------------

CUỘC THI “SEA TO SEA - GREEN ECONOMIST - NĂM 2021” HÂN HẠNH ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI:

NHÀ TÀI TRỢ BẠC:

💠 Thương hiệu SINH DƯỢC

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH:

💠 Công ty Cổ phần LOZI Việt Nam (Loship)

💠️ Công ty TNHH HALLI CARE (Nattime)

💠️ TOOLEE Uniform


MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ:

🏷 Fanpage: https://www.facebook.com/seatosea.vn

📧 Mail: seatosea2021@gmail.com

📞 Phone:

Ngọc Duy: (+84) 976047645

Minh Thi: (+84) 838400625


#GREENECONOMISTS

#SEATOSEA2021

#SEATOSEA

----------------------------------------------------------

SEA TO SEA 2021 COMPETITION - GREEN ECONOMISTS HAS BEEN OFFICIALLY LAUNCHED


"... Hey, what about yesterday

What about the seas

The heavens are falling down

I can't even breathe..."

                   -"Earth Song" - Michael Jackson-


🌳The environment and humans are subjects that mutually impact and are closely linked. The more the economy grows, the more negative impacts on the environment increase. To prevail in this battle, the Green Economy is considered as a big step forward which spreads the Green lifestyle affecting in many aspects, bringing benefits to lots of people and aiming at the goal of sustainable development. Green Economy is also the development orientation of many worldwide countries' economic models, especially in the context of during and after the COVID-19 pandemic. 


🌳Having been aware of this urgency, SEA TO SEA 2021 has come back with the topic "GREEN ECONOMISTS: TRADE-OFF" in the hope that everyone will put themselves in green economist's shoes, be equipped with knowledge of the economy and environment, more clearly analyze the trade-offs for any choices relevant to the economy and environment, from which to find the most suitable direction for yourself and make our world greener.

----------------------------------------


DETAILS ABOUT PRELIMINARY ROUND (20h30 14/09/2021 – 23h59 24/09/2021)

📄Format: A comprehensive exam of 30 online English multiple-choice questions about knowledge in 4 areas including Economy, Culture, Society, and Environment.

Timer: 20 minutes

Preliminary round time: 20h30 14/09/2021 to 23h59 24/09/2021

Exam registration time: 20h30 12/09/2021 to 20h30 24/09/2021

📌Participants: University students across Ho Chi Minh City.

Exam registration format: by Individuals or Groups of 3-5 people.

Participation fee: 10.000 VND/ticket.

PARTICIPATION BENEFITS:

  • Meet the Good Integration criterion for Students of 5 merits 
  • Student ID is updated for UEH’s students

-------------------------------

HOW TO PARTICIPATE

👉Step 1: Fill in the registration form and pay fees at the link:

https://bom.to/greeneconomists1

Notice: Candidates participating in the exam as an individual can register and pay the fee for a larger number. For contestants registering in groups, the group leaders represent the group to fill in the registration form and pay fees for all members.

👉 Step 2: Receive information from the Organization Committee via registered email (within 24 hours)

👉 Step 3: Visit the website: http://tracnghiemonline.youth.ueh.edu.vn/ then click on SEA TO SEA 2021: “GREEN ECONOMISTS: TRADE-OFF” to take the exam

💬NOTICE: Only 1 account per contestant

------------------------------------

“SEA TO SEA - GREEN ECONOMIST - 2021” COMPETITION IS PLEASED TO BE SPONSORED BY: 

SILVER SPONSOR:

💠 SINH DUOC

CORPORATE SPONSORS:

💠 LOZI Vietnam Joint Stock Company (Loship)

💠️ HALLI CARE CO.LTD (Nattime)

💠️ TOOLEE Uniform

---------------------------------------

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT:

🏷 Fanpage: https://www.facebook.com/seatosea.vn

📧 Mail: seatosea2021@gmail.com

📞 Phone:

Mr. Ngoc Duy: (+84) 976047645

Ms. Minh Thi: (+84) 838400625


#GREENECONOMISTS

#SEATOSEA2021

#SEATOSEA